PBPH.cz


Přejdi na obsah

PROVOZNÍ EKOLOGIE

Pro všechny společnosti formuluje legislativa České republiky řadu požadavků. Pro zjišťování všech těchto povinností a jejich změn a novelizací je třeba zkušeného pracovníka provozní ekologie. Provozní ekologie zahrnuje tedy činnost podnikového ekologa a související poradenství. Tyto činnosti zajistíme naším odborným pracovníkem externě.

Pro všechny uvedené činnosti nabízíme školení Vašich pracovníků, jako uživatelů systému. Naučíme Vaše zaměstnance používat dokumentaci, zpracovávat evidenci, nebo pro ni připravovat podklady, správně systém používat - třídit odpady, označovat chemické látky atd.

Činnost může zahrnovat:

Odpadové hospodářství

- Kompletní služby při nakládání s odpady, např.:

- Identifikace odpadů, jejich kategorizace

- Zpracování dokumentace: Plán odpadového hospodářství, provozní řád, ILNO, Souhlas s nakládáním s NO, Souhlas s upuštěním
od třídění

- Zpracování evidence: průběžná evidence, roční hlášení

- Označení nádob

- Komunikace s dodavateli služeb svozu odpadů

Nakládání s obaly

Podle Vašeho hospodaření s obaly a podle Vašeho rozhodnutí lze zákonné požadavky pro uvedení obalu na trh řešit
spoluprácí s autorizovanou společností, nebo vlastní zajištění splnění požadavků. Připravíme pro Vás např.:

- Smlouva s autorizovanou společností

- Zápis do seznamu osob

- Evidence podle požadavků autorizované společnosti

- Evidence uvedení obalů na trh

Ochrana vod

Podle povahy Vašich činností, podle existence spotřeby povrchových, podzemních vod, či spotřeby upravené pitné vody; dále
podle situace ve vypouštění Vašich odpadních vod do povrchových, podzemních vod nebo do veřejné kanalizace pro Vás
zajistíme např.:

- Podklady pro vodoprávní řízení

- Smlouvu s dodavateli služeb dodávky vod a odvádění vod

- Havarijní plán

- Provozní řády

- Provozní evidence

- Ochrana ovzduší

Podle jednotlivých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, které provozujete připravíme např.:

- Evidenci zdrojů

- Podklady pro souhlas s u vedením do provozu

- Provozní řády, TPP, TOO

- Provozní evidenci, ostatní evidence

- Hlášení ke zpoplatnění

- Dodávky služeb monitoringu

Pro společnosti zařazené do NAP pro vypouštění skleníkových plynů (GHG) připravíme např.:

- Monitorovací plán

- Výkaz emisí

- Veškerou dokumentaci pro doložení údajů MP pro účely verifikace

Pro provoz mobilních zdrojů znečištění ovzduší pro Vás zajistíme např.:

- Evidenci zdrojů

- Monitoring zdrojů

Nakládání s chemickými látkami

Pokud používáte chemické látky a přípravky, naučíme Vás kontrolovat jejich registraci podle REACH, připravíme pro Vás např.:

- Evidenci chemických látek a Bezpečnostních listů

- Pravidla pro bezpečné nakládání s chemickými látkami


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku